Тръжни Документи

"Цифрова Кабелна Телевизия" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и софтуер за “Цифрова Кабелна Телевизия” ООД с две обособени позиции“


"Цифрова Кабелна Телевизия" ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1228-C01 тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и софтуер за “Цифрова Кабелна Телевизия” ООД с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Закупуване на ново оборудване за кабелна телевизия - 1 брой
Обособена позиция 2: Закупуване на софтуер за кабелна телевизия - 1 брой

Определен е 18-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 часа на 19.07.2016 г.


Документи към дата
Приложение_3.3_Изисквания_Оферти 01.07.2016
Приложение_3.7_Декларация_ЗУСЕСИФ
01.07.2016
Гаранция за добро изпълнение 01.07.2016
Методика за оценка 01.07.2016
Оферта 01.07.2016
Проект договор за доставка 01.07.2016
Публична покана  01.07.2016
Техническо задание 01.07.2016